ចុច គេច បិទ

9

តើក្រដាសសំណប៉ាហាំងនៅពីក្រោយវិទ្យុសកម្មរបស់អ្នកអាចយកឈ្នះភាពត្រជាក់បានទេ? ក្រដាសប្រាក់ដាក់នៅខាងក្រោយ…

8

3-4 សប្តាហ៏ដូចគ្នា តើអាចយកមែកកាត់ពីរុក្ខជាតិណាមួយបានទេ? រុក្ខជាតិក្នុងសួនអាចបន្តពូជបានច្រើន…

8

ចុះសុខភាពវិញ តើមួយណាល្អជាងសម្រាប់អ្នក? សន្មតថាភាពខុសគ្នានៃកាឡូរីសំខាន់ ...

8

ដោយសារសមត្ថភាពផលិតទឹកក្តៅ និងក្នុងពេលជាមួយគ្នាធ្វើឱ្យយានដ្ឋានរបស់អ្នកត្រជាក់ ទាំងអស់…