അമർത്തുക ഇഎസ്സി അടയ്ക്കാൻ

ഇഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം. ഒരു ഇഞ്ചിൽ 25.4 മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ളതിനാൽ, നീളം ...