මාධ්ය පිට වීම වසා දමන්න

එක්සත් ජනපදයේ සිට යුරෝපා සංගමයට (යුරෝපා සංගමයෙන් එක්සත් ජනපදය) ජීන්ස් ප්‍රමාණය: එක්සත් ජනපද යුරෝපා සංගමය 6 36 8 38 10 40 12 ...

නිශ්චිතවම 95% විශ්වාසනීය පරතරයක් අදහස් කරන්නේ අපි විවිධ සාම්පල 100 ක් ලබා ගන්නේ නම් සහ…