ข่าวประชา ESC เพื่อปิด

ตัวอย่างเช่น ตัวกรองขนาด 20 ไมครอนมีช่องเปิดที่ใหญ่กว่าตัวกรองขนาด 5 ไมครอน … ความสามารถในการไหลมักจะลดลง…